Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Żłobek nr 1 w Kłodzku

http://zlobek1.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://zlobek1.bip.klodzko.pl
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kategoria menu:Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Treść informacji

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek nr 1 Kłodzku, ul. Grunwaldzka 4, 57-300 Kłodzko. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: zlobek1klodzko@wp.pl

 

2.      Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,

 

3.      Dane osobowe dzieci oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych, opiekunów i pozostałych pracowników oraz innych osób współpracujących przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:

 

a)      realizacji zadań wynikających ze statutu Żłobka nr 1 Kłodzku

 

b)      wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa m.in. ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

 

c)      realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych ciążących na Administratorze,

 

d)      wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

 

e)      promocyjnych na podstawie wyrażonej zgody.

 

4.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 

a)      organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

 

b)      inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe,

 

c)       podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego.

 

5.      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

 

6.      Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:

 

a)      dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,

 

b)      do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 

c)      do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,

 

d)      do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,

 

e)      do przenoszenia danych,

 

f)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 

g)      do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli dane przetwarzane były na jej podstawie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

W celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 

7.      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

 

8.      Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się żłobek jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych,

 

9.       Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,

 

10.    Zgodnie z obowiązującym prawem Żłobek nr 1 Kłodzku nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów na uroczystościach, wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka.

 

Informacja powiązana z wydziałem:   Statut Żłobka nr 1
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Hanna Franke
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Hanna Franke
Autor ostatniej poprawki:   Hanna Franke
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Hanna Franke
Data wytworzenia informacji:  25.05.2018
Data wprowadzenia do BIP:  18.02.2019 16:46
Data weryfikacji:   08.02.2023 14:05
Data ostatniej zmiany:   08.02.2023 14:05 Rejestr zmian