Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Żłobek nr 1 w Kłodzku

http://zlobek1.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://zlobek1.bip.klodzko.pl
Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Żłobku nr 1 w Kłodzku w związku z wystąpieniem COVID-19 Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Żłobku nr 1 w Kłodzku w związku z wystąpieniem COVID-19

Kategoria menu:Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Żłobku nr 1 w Kłodzku w związku z wystąpieniem COVID-19

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Żłobku nr 1 w Kłodzku w związku z wystąpieniem COVID-19

Treść informacji

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Żłobku nr 1 w Kłodzku w związku z wystąpieniem COVID-19

 

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra  rodziny, pracy i polityki społecznej.

 W celu zapewnienia bezpieczeństwa w placówce i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19                            w okresie ograniczonego funkcjonowania żłobka w naszej placówce obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

 1.    Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w  Żłobku Nr 1 w Kłodzku zwanego dalej placówką, odpowiada Dyrektor: Hanna Franke.

 2.    W placówce stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

 3.    Żłobek jest czynny dla dzieci w godzinach od 6:30 do 16:00.

 4.    Liczba dzieci w oddziale:  I wynosi 4, II  wynosi 8

 5.    Do placówki nie będą wpuszczani:  dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję. Po wejściu do oddziału każdemu pracownikowi oraz dziecku będzie mierzona temperatura termometrem bezdotykowym. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik żłobka.

 6.    W żłobku dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą  w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych Procedurach.

 7.    Na czas pracy żłobka, drzwi wejściowe do budynku są zamykane o godzinie 800   i nie ma możliwości otwierania ich w ciągu dnia.  Wejście do budynku jest tylko od ul. Grunwaldzkiej 4

 8.    Na tablicy ogłoszeń w korytarzu na parterze znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować                             w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

 

9.    Dyrektor placówki zapewnia:

 1.    Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń żłobka, oraz sprzętów i zabawek znajdujących się w placówce;

 2.    Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przy wejściu do szatni, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników .

 3.    Plakaty z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach  z płynem;

 4.    Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone                              w maseczki i rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);

 5.    Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.

 

10.                      Dyrektor:

 1.    nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników żłobka zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;

 2.    dba o to, by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;

 3.    prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;

 4.    kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;

 5.    współpracuje ze służbami sanitarnymi;

 6.    instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;

 7.    zapewnia taką organizację zajęć, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali Ci sami opiekunowie;

 8.    informuje rodziców o obowiązujących w żłobku procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą strony na bip-ie placówki

 

11.                      Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

 

1.    Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:

 a.     Regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie                      z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,

 b.    Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,

 c.     Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;

 2.    Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;

 3.    Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;

 4.    Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;

 5.    Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.

 

12.                      Pracownik kuchni nie może mieć kontaktu z dziećmi oraz opiekunkami.

 13.                      Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu myją i dezynfekują:

 

1.    Ciągi komunikacyjne – myją;

 2.    Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci, drzwi wejściowe do oddziału, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;

 3.    Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;

 4.    Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;

 5.    Pracują w rękawiczkach.

 

14.                      Opiekunki dziecięce:

 1.    sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe                   u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;

 2.    myją zabawki, przedmioty, którymi bawiło się dziecko, jeśli kolejne dziecko będzie korzystało z tego przedmiotu zabawki;

 3.    dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem,

4.    wietrzą salę, w której przebywają dzieci – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także                 w czasie zajęć;

5.    dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej grupy;

6.    dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały bliskich kontaktów;

 7.    ustawiają leżaki do spania/odpoczynku w odstępach co najmniej 2 metrów od siebie;

 8.    odpowiadają za dezynfekcję leżaków przeznaczonych do spania, po zakończeniu odpoczynku przez dzieci;

 9.zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.

 

Przyprowadzanie i odbiór dzieci ze żłobka.

 1.    Na teren placówki może wejść jednocześnie 4 rodziców z dziećmi (po dwoje na jedną szatnię) zaopatrzonych w maseczki ochronne i rękawiczki.

 2.    Zabrania się pozostawiania na terenie placówki wózków, rowerków hulajnóg oraz fotelików samochodowych.

 3.    Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do szatni danej grupy wiekowej, gdzie po przebraniu dziecko jest sprawnie przekazane pracownikowi.

 4.    Dziecko nie może wnosić do budynku zabawek ani żadnych przedmiotów.

 5.    Pracownik dba o to, aby dziecko po wejściu na salę umyło ręce ciepłą wodą i mydłem.

 6.    Pracownik wyznaczony do „kierowania ruchem” (ilość osób w danym momencie w szatniach) będzie również dokonywał pomiaru i zapisywał temp. ciała dzieci przyprowadzanych do placówki. Po zmierzeniu temperatury i przeprowadzeniu krótkiego wywiadu, rodzic podpisuje te czynności.

 7.    W przypadku stwierdzenia przez pracownika dyżurującego przy drzwiach wejściowych do oddziału objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie pozwala wejść dalej i  informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.

 8.    Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi żłobka przy drzwiach wejściowych do oddziału.

 9.    Opuszczając placówkę dziecko przekazywane jest rodzicowi/opiekunowi  prawnemu/osobie upoważnionej,  przez pracownika żłobka w szatni danej grupy wiekowej. Rodzic powinien opuścić oddział w przeciągu 10 minut. Zabrania się przebywania więcej niż jednej osoby do odbioru  dziecka.

 

Żywienie przygotowywane jest przez pracowników Przedszkola nr 1 w Kłodzku

 

1.    Żłobek zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki. Posiłek serwowany przez żłobek składa się z trzech posiłków tj. śniadania,  o godzinie 1130 podane jest drugie danie, natomiast zupa podana jest na podwieczorek.

 2.    Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny przez pracowników przedszkola.

 3.    Pracownik kuchni:

 1.    Dezynfekuje ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;

 2.    Myje ręce:

 a.     przed rozpoczęciem pracy,

 b.    przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,

 c.     po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,

 d.    po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,

 e.     po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,

 f.       po skorzystaniu z toalety,

 g.     po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,

 h.    po jedzeniu i piciu;

 

3.    Myje ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;

 4.    Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakłada rękawiczki oraz maseczkę ochronną;

 5.    Wyrzuca rękawiczki/myje rękawiczki i wyrzuca wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamyka go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;

 6.    Po zakończonej pracy, dezynfekuje blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora placówki;

 7.    Myje naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparza naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.

 4.    Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownik kuchni nie miał kontaktu z pomocami i opiekunkami dzieci.

 5.    Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach, a po zjedzeniu pracownicy myją i dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.

 6.    Posiłki dzieciom podają opiekunki i pomoce.

 

 Wyjścia na zewnątrz

 

1.    Żłobek nie będzie organizował wyjść do ogrodu.

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 1.    Na terenie placówki wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.

 2.    W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.

 3.    Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę  go zastępującą.

 4.    Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.

 5.    W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.

 6.    Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci                     z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.

 7.    Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika żłobka, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.

 8.    Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z placówki przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.

 9.    W przypadku wystąpienia u pracownika placówki będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.

 10. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do żłobka kolejnych dzieci do czasu  wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.

 11. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydane.

 12. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.

 13. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu  go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.

 14. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana            o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

 15. Dyrektor na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

 16. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

 

 Przepisy końcowe

 

1.    Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Żłobku nr 1 w Kłodzku od dnia 25 maja 2020 r. do czasu ich odwołania.

 2.    Wszyscy pracownicy żłobka zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania

 

Informacja powiązana z wydziałem:   Statut Żłobka nr 1
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Hanna Franke
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Hanna Franke
Autor ostatniej poprawki:   Hanna Franke
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Hanna Franke
Data wytworzenia informacji:  20.05.2020
Data wprowadzenia do BIP:  20.05.2020 16:23
Data weryfikacji:   20.05.2020 16:26
Data ostatniej zmiany:   20.05.2020 16:26 Rejestr zmian