Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Żłobek nr 1 w Kłodzku

http://zlobek1.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://zlobek1.bip.klodzko.pl
Uchwały UCHWAŁA NR XLVI/432/2022 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/425/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziec

Kategoria menu:Uchwały

UCHWAŁA NR XLVI/432/2022 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/425/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziec

Treść informacji

UCHWAŁA NR XLVI/432/2022
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
z dnia 25 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/425/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.
poz. 559) w związku z art. 23, art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz.U. z 2022 r., poz. 75) Rada Miejska w Kłodzku uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLV/425/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę
Miejską Kłodzko wprowadza się następującą zmianę:
1) § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się maksymalną wysokość dziennej opłaty za wyżywienie dziecka
w wysokości 10,00 zł. za każdy dzień pobytu w żłobku”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2022 r.

Informacja powiązana z wydziałem:   Statut Żłobka nr 1
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Żytyńska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Hanna Franke
Autor ostatniej poprawki:   Hanna Franke
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Hanna Franke
Data wytworzenia informacji:  25.08.2022
Data wprowadzenia do BIP:  06.09.2022 15:10
Data weryfikacji:   06.09.2022 15:10
Data ostatniej zmiany:   06.09.2022 15:10 Rejestr zmian