Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Żłobek nr 1 w Kłodzku

http://zlobek1.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://zlobek1.bip.klodzko.pl
Dane podmiotu i komunikaty

Kategoria menu:Dane podmiotu i komunikaty

Dane adresowe - strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Żłobek nr 1 w Kłodzku

Adres:

ul. Grunwaldzka 4,
57-300 Kłodzko

Nr telefonu:

502 319 434

Adres elektronicznej skrytki podawczej na ePUAP Żłobka nr 1 w Kłodzku: /zlobek1_klodzko/SkrytkaESPInformacje dot. naboru do żłobka na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo

Informuję, że w marcu 2023 r. rozpoczyna się nabór dzieci do Żłobka nr 1 w Kłodzku przy ul. Grunwaldzkiej 4, których rodzice zamieszkują w Kłodzku i starają się o przyjęcie dziecka do żłobka od września 2023r.

"Karty zgłoszenia dziecka do żłobka" będzie można składać wyłącznie listownie na adres żłobka od 1 marca do 31 marca 2023r. Wymagane dokumenty do wglądu określone w Karcie zgłoszenia będą przez Państwa przedkładane przy zawieraniu umowy o świadczenie usług.

W przypadku nieokazania wymaganych dokumentów wskazanych w "Karcie zgłoszenia dziecka do żłobka", umowa nie będzie zawarta.

Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do żłobka.

"Karty zgłoszenia dziecka do żłobka" z listy rezerwowej- numer na liście dzieci oczekujących jest tożsamy z kolejnością przyjęcia dziecka do Żłobka nr 1 w Kłodzku

Dzieci pozostające w żłobku na następny rok nie biorą udziału w naborze korespondencyjnym ( karty składa się w oddziale, do którego uczęszcza dziecko).

W dniu 28 kwietnia 2023 r zostaną ogłoszone wyniki naboru. W celu uzyskania informacji o przyjęciu bądź umieszczeniu dziecka na liście rezerwowej, rodzic/opiekun może zapoznać się osobiście w godzinach do 08:00 i od 14:00 lub korzystając z informacji zamieszczonej na BIP-ie placówki

Sytuacja taka jest wymuszona stosowaniem procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19.

Informacja o naborze

Wyniki naboru dzieci do żłobków.


Harmonogram naboru dzieci do żłobków na rok szkolny 2023 /2024

01.III - 31.III 2023 r. - przyjmowanie "Kart zgłoszenie dziecka do żłobka" będzie można składać wyłącznie listem poleconym na adres żłobka od 1 marca do 31 marca 2022r

27.IV - 2023 r. – prace Komisji do spraw naboru, weryfikacja kart zgłoszenia dzieci do Żłobka nr 1

28.IV - 2023 r. - informacja o wynikach naboru - rodzic/opiekun zgłasza się osobiście lub odczytuje informację na BIP-ie Żłobka nr 1. W przypadku wystąpienia kolejki do listy informującej o wynikach naboru należy zachować szczególną ostrożność poprzez utrzymanie odległości między osobami minimum 2 metry.

IX - 2023 r. - zawarcie umowy z rodzicami. Przy zwieraniu umowy rodzic/opiekun przedkłada do wglądu dokumenty określone w Karcie zgłoszenia dziecka do żłobka. W przypadku nieokazania wymaganych dokumentów wskazanych w „Karcie zgłoszenia dziecka do żłobka”, umowa nie będzie zawarta. Niepodpisanie umowy jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w żłobku.Szanowni Państwo,Wyświetl: Informacje na temat procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Żłobku nr 1 w Kłodzku w związku z wystąpieniem COVID-19.

Wyciąg z wytycznych Gminy Miejskiej Kłodzko z dnia 30.04.2020r. w sprawie: Otwarcia jednostek organizacyjnych


W związku z wprowadzeniem drugiego etapu znoszenia ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa w Polsce i idące za tym wytyczne Ministerstwa Zdrowia , Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące umożliwienia otwarcia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 oraz przedszkoli od 6 maja br. niniejszym poniżej informuję, co następuje:

1/ Nie przewiduje się otwarcia żłobków oraz przedszkoli, dla których Gmina Miejska Kłodzko jest organem prowadzącym z dniem 6 maja br. dla dzieci.

3/ Decyzja o ewentualnym rozpoczęciu przyjmowania dzieci do żłobków i przedszkoli zapadnie w porozumieniu z innymi samorządami i o tym terminie zastaną Państwo powiadomieni odrębnym mailem. Decyzję w tej sprawie podejmie Burmistrz Miasta Kłodzka ( prawdopodobnie nastąpi to z dniem 25 maja 2020 r.)

4/ Ewentualne przyjęcia dzieci do żłobków i przedszkoli w początkowej fazie pracy jednostki dotyczyć będzie tylko tych dzieci, które rzeczywiście muszą być objęte opieką placówki (brak możliwości sprawowania dalszej opieki przez rodziców).

Zastępca Burmistrza Miasta Kłodzka

Wiesław Tracz


Godziny funkcjonowania: 6:30 - 16:30


ul. Grunwaldzka 4,
57-300 Kłodzko

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Hanna Franke
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Hanna Franke
Autor ostatniej poprawki:   Hanna Franke
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Hanna Franke
Data wytworzenia informacji:  20.01.2020
Data wprowadzenia do BIP:  13.01.2016 22:00
Data weryfikacji:   22.09.2023 10:24
Data ostatniej zmiany:   22.09.2023 10:24 Rejestr zmian